Anasayfa / Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

PAKET TUR-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR-KIBRIS)

İş bu sözleşme bir tarafta Camicedid mah. Temren cad. No: 5/22 54600 adresinde bulunan ve 0264 582 90 56  no.lu irtibat numarasına sahip ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Sözleşmede ACENTE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında akdedilmiş olup, işbu sözleşme, Tüketicinin, ACENTE vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.

 

Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye'de uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat  Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürün bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan eder.

1- İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılamaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi irad kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.

2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda,  döviz kurunda meydana gelen olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.

3- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

4- Paket turun / hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 2 inci maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yazılı olarak ve/veya Kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye/katılımcıya derhal bildirilir. Tüketici/Katılımcı, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile; a) ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma, b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma, c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. Tüketici/Katılımcı tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e ulaştığı tarihten itibaren, en geç 14 gün içinde, Katılımcı/Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketici/Katılımcıya iade edilir. Katılımcı/tüketici, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici>/katılımcı, bildirme herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usuller ile ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e bildirmez ise kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir. ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Tüketici/Katılımcıdan kaynaklamayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici/Katılımcı, yukarıda a), b) ve c) bendlerinde sayılan ve Tüketiciye/Katılımcıya tanınan hakları kullanabilir.

5- ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura / hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz; a) Tüketicinin kusurunun bulunması. b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması. c) Mücbir sebebin bulunması. ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.) 

Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in, Tüketiciye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgi vererek, turu / hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda, tüketici eğer ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkansız ise, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tüketiciye  iade edilir. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.  

6- Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 35'ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda Erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

7-Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirimde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir., Turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren derhal ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

8- Öngörülemeyen durum veya mücbir sebep, turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde, , buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren ve derhal ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğine göre tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin konusu , aynı yönetmeliğin 15.maddesinde belirtilen cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Müşteri taraflar arasında akdedilen işbu sözleşmenin şartlarına göre cayma hakkını kullanabilecektir.

9- OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketiciye ait bagajların ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e  ait araçlarda; ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir.Otobüs ulaşımı koltuk numaraları, sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.Bu sebeple ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , araçlarda koltuk garantisi vermemektedir.Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, tüketiciye iletilmiştir.

10- UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler tatbik olunur. ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'u arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir. Rezervasyon aşamasında hatalı verilen doğum tarihlerinden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. Bu durumun check-in sırasında farkedilmesi durumunda ilgili havayoluna ait yaptırım ve kurallar geçerlidir.

11- KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ait web adreslerinden ve/veya gerekse ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı standartlarda olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Rezervasyon aşamasında hatalı verilen doğum tarihlerinden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. Bu durumun check-in sırasında farkedilmesi durumunda ilgili tesise ait yaptırım ve kurallar geçerlidir.

12- Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. İşbu maddelerin konusu, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in çalıştığı yetkili acente tarafından tüketiciye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce müşteri tarafından ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur. Tüketicinin ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya yetkili acentasına pasaport teslim etmesi durumunda; Tüketici Konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber verilen gün ve randevu saatinde Konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların Konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından tüketiciden eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler tüketiciye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez. Tüketici, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır. Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır. Tüketici yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk tüketiciye aittir. ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya yetkili acentasının hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya yetkili acenta tarafından tüketiciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, neden vize alınamadığı yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır.

13- Tüketici, sözleşme bedelini nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankasıdır. ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

14- ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkililerine/tur sorumlularına, iddia ettiği ayıp tesisten kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ve/veya  konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, tur / konaklama / hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez. 

Turun / konaklama / hizmetin başlamasından sonra, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dan  kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi hallerinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ; Tüketicinin tura devam etmesi için Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, vs.) sunar. ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan alternatif düzenlemelerin Tüketici tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici, herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep edemez.

Tüketici, verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e bildirmiş olması halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yapılan zorunlu giderler (vergiler ve ulaşım giderleri) ve o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye ile tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade edilir sınırlı olduğunu kabul ve beyan ede1r.

Tüketici, başladığı turda, hizmetin kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yerine getirilmediği veya getiremeyeceğinin  tespit edilmesi halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in, Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde sunacağı alternatif düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde bedelde indirim yada her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici, anılan alternatif seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e yazılı olarak bildirmesi halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

15- Tüketici/Katılımcı olarak; ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Seyahat Acentaları Otelcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.

16- Tüketici işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından  tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

17- DİĞER HÜKÜMLER : Rezervasyon aşamasında hatalı verilen doğum tarihlerinden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili tesis veya havayolunun yaptırım ve kuralları geçerli olacaktır.

Tüketici, rezervasyon esnasında ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler, tura katılırken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur / konaklama / hizmet sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar.   Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır. Tüketici, turun düzenlendiği bölgenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir. Tüketici, tur rehberinin, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in, turun düzenlendiği bölgenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır. Tur rehberi, tur programını eksiksiz gerçekleştirmek şartı ile değiştirebilir. Bu durumlarda Tüketici,  ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez.

Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.  Ayrıca, Tüketici, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.

Ön bilgilendirme ve broşürde belirtilen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yapılmaması nedeni ile ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Tüketici; rehber, tesis, ulaşım aracı, aracı acente ve ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. 18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.) Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12.maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

Tüketici, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan/ tesisten çıkarılacağını, bu nedenle de ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.  

Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis yapmakta olup ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.

Tüketici, 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince paket tur satın almış ise, hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat tur bedeli kadardır. Ayrıca, Tüketici ister ise, kaza veya hastalık hallerinin teminatı olarak, turun başlangıç noktasına dönüş masrafları ile birlikte kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tüketiciye ayrıca bilgi verilmiş ve tüketici aydınlatılmıştır.

Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tüketici, ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in tüm zararından sorumlu olur.

Sözleşmede imzası bulunan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.   

Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

Tüketici, sözleşmeyi, sözleşmeye konu tura, konaklayacağı tesise ilişkin her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, tur bedelini, tur bedeline dahil olan ve olmayan hizmetleri,  ödeme şartlarını ve şeklini, gerek Acente'ye ait web adresinden (bungalovkonaklama.com) gerek Acentenin katalogundan, ilanlarından, gerek sözleşme imzalanmadan önce acente tarafından verilen ön bilgilendirme evrakından, tur broşüründen, gerek Acente satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.

Tüketici, sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve turun ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını,  ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Acentenin kataloğundan, internet sitesinden (bungalovkonaklama.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup, incelediğini, ön bilgilendirmeyi ve tur programını okuyup incelemeden, sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini sözleşmeyi inceleyip okumandan da ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e ilettiğini, bu durumun ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelenebileceğini  beyan ve kabul eder.

İşbu sözleşme ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, Tüketiciye fiziki olarak/Kalıcı Veri Saklayıcısı ile verilmiştir.

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'e bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç yada zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, zararlardan acentenin sorumlu tutulamaz.

ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'in sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında ALG BUNGALOV KONAKLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile münhasır delil olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. Sözleşmede hükmü bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Tur kayıt formu, voucher, bilgilendirme broşürü ve sözleşme bir bütün olarak değerlendirilip, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra kabul ve imza edilmiştir.

Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı acentenin ödeme yükümlülüklerinin ifasından temerrüde düşürülmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU'na başvurabilecekleri gibi İstanbul Anadolu İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlara başvurabilirler.

Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmenin paket tur sözleşmesine dair hükümleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda, 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan sözleşme ve tüm ekleri ile birlikte iş  bu sözleşmeye konu paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiştir.